Uczeni zajmujący się heraldyką mają różne poglądy na temat powstania herbu miejskiego, genezy oraz jego ewolucji.

M. Gumowski uważał za godło herbowe wizerunek z najdłużej używanej przez miasto pieczęci, twierdził jednocześnie, że wyobrażenia znajdujące się na najstarszych pieczęciach nie zawsze były herbem. Zatem najstarsza pieczęć miejska używana przez długi czas, nawet ta z XII wieku, która była była używana bez przerwy to jej wizerunek należy uznać za godło herbowe.

Marian Haisig inaczej pojmował herb, wprowadził on znak równości pomiędzy pieczęcią i herbem. W chwili wprowadzenia w mieście nowej pieczęci z nowym wizerunkiem, uważał, że zmieniał się herb.

Większość współczesnych publikacji dotyczących herbów miast obecnych ziem zachodniej i północnej Polski, przyjmuje poglądy Gumowskiego i Haisiga, przy czym o ile podejmowano w ogóle kwestię genezy herbów, to wiązano ją z XIII wieczną akcją lokacyjną. Nieliczni badacze twierdzą, że herb miejski utworzono w drodze ewolucji wizerunku napieczętnego a proces ten trwał kilkadziesiąt czy kilkaset lat.

Józef Szymański w pracach o genezie herbów miejskich przypomina dwie zasady:

Przypomniano zatem jedną z kardynalnych zasad heraldyki. Zgodnie ze stanowiskiem J.Szymańskiego należy uznać, że herb miejski nie znalazł się na pieczęciach wcześniej niż herb rycerski, natomiast pojawienie się pieczęci herbowej świadczyło o zakończeniu procesu heraldyzacji wizerunku napieczętnego. Mamy też przykłady, kiedy miasta nigdy nie posługiwały się pieczęcią herbową. W związku z tym kształtowanie się herbów miejskich należy prześledzić nie jako jednorodny proces przeobrażania wizerunku napieczętnego, ale jako zjawisko złożone, nie pomijając ważnej roli wizerunków nigdy na pieczęciach nie przedstawionych oraz herbów nadanych przez panujących.

W miastach, które sprawiły pieczęcie herbowe lub uzyskały nadanie herbowe w formie oficjalnego dokumentu, można bezsprzecznie ustalić czas, a nawet datę powstania herbu miejskiego. W pozostałych przypadkach pozostaje konstruowanie hipotez. W miastach nie posiadających pieczęci herbowych ani nadania istotną rolę w genezie herbu odgrywały pieczęcie ogólnomiejskie. Herb miejski występował sporadycznie na badanych ziemiach już u schyłku XIII wieku. Rozwój herbu w poszczególnych miastach przebiegał w różny sposób, chociaż ten typ znaku miejskiego upowszechnił się dopiero w XVI i XVII wieku. Natomiast pierwsze herby miejskie umieszczono w herbarzach z XV wieku.

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Ciekawostki (ponad 400 tematów)
Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku
Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy
Autorzy
Rysowali Oleśnicę Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy
Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels Wydawnictwa oleśnickie Recenzje
Bibliografia Linki Podziękowania Księga gości Dopisz się do księgi Zauważyli nas
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Interpelacje radnych Odeszli
Nowości
Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim