Jak zwykle - kolejne wydawnictwo UM Oleśnicy z licznymi błędami.
"Czeskie czasy w historii Oleśnicy" - krytyczne uwagi.

W ostatnim czasie pojawia się zbyt dużo błędnych informacji na temat historii naszego miasta. Błędy w trzech kolejnych publikacjach drukowanych, nowe na stronie internetowej UM i na nowych tablicach informacyjnych (wiszących na zabytkach) to norma, która przynosi wstyd Oleśnicy. Ale władzom miasta to nie przeszkadza. Niżej kilka uwag ogólnych:

W związku z tym, że broszura ma prezentować polską wiedzę historyczną wśród Czechów - czuję się w obowiązku zasygnalizować fakt istnienia w niej różnorodnych mankamentów i błędów. Niżej uwzględniłem tylko poważniejsze z nich. Jednocześnie kolejny raz stwierdzam, że prawdziwe informacje o Podiebradach oleśnickich, prawie gotowe do druku, znajdują się na tej stronie. Niestety, o zleceniu prac w Oleśnicy nie decyduje wiedza lecz układy.

strona
napisano, pokazano
uwagi
7
"Oleśnica wkracza na karty historii w 1255 roku..." Wielokrotnie pisano, że wkroczyła na karty historii w 1230 r. Napisano to na s. 18 najnowszej monografii Oleśnicy, na którą autor się powołuje.
7
"... wyłania się księstwo Oleśnickie. Jej pierwszy włodarz - Konrad I..." Pierwszym włodarzem był Bolesław. Napisano o tym w monografii na s. 29
9

Ilustracja pieczęci. Pod spodem napis "Pieczęć Konrada II "
Jest to pieczęć Konrada II Garbatego, który nie ma nic wspólnego z Oleśnicą. Na pieczęciach Konrada II oleśnickiego umieszczone były inne napisy otokowe, już wówczas na przepasce pojawiał się krzyż. Pomyłka w pieczęci lub herbie odpowiada obecnie zamianie fotografii.
17
"25 kwietnia 1495 roku, król czeski ..." Było to 28 kwietnia - monografia s. 67.
15
Ilustracja i pod spodem napis "Król czeski Jerzy z Podiebradu" Autor natomiast dalej w tekście używa zapisu Jerzy z Podiebradów. Nie można w jednym wydawnictwie używać różnych "nazwisk" szanowanego króla Czech. Wydaje się, że należałoby przyjąć zapis Jerzy z Podiebradu, jako bardziej prawidłowy i częściej używany w wydawnictwach encyklopedycznych (np. Encyklopedia PWN).
19
W 1448 roku wojska Podiebradowicza Autor pisząc o Jerzym z Podiebradu - pisze "Podiebradowicz". W j. polskim Podiebradowicz oznacza syna, wnuka itd. Podiebrada. Jest to więc błędne określenie.
20
"Księstwo zostało podzielone między jego synów" Księstwo nie zostało podzielone. Synowie rządzili wspólnie, co wyraziło się m.in. w ich tytulaturze: "Albrecht, Jerzy i Karol, bracia z łaski bożej Świętego Cesarstwa Rzymskiego książęta ziębiccy, na Śląsku w Oleśnicy, hrabiowie na Kłodzku..."
20
"... władze przejął [1502] jego brat Karol I. Książę ten był bardzo wpływowym urzędnikiem..." Nie był jeszcze wpływowy w 1502 r. Pierwsze ważne stanowiska objął dopiero w 1515 r.
20
"...wybiera na swoją siedzibę Ziębice i tam w 1536 roku umiera. Wybiera na swoją siedzibę Ząbkowice i tam umiera.
21
Po jego śmierci księstwo zostaje podzielone pomiędzy trzech synów, przy czym Oleśnica przypada Janowi. Nie zostało podzielone. Przez okres 6 lat księstwem oleśnickim i ziębickim rządzili wspólnie jego synowie. Po zastawieniu księstwa ziębickiego, dalej wspólnie rządzili już tylko w księstwie oleśnickim. Dopiero podzielili księstwo po wyborze przez Joachima kariery duchownej (1543 rok). Monografia s. 73. Oleśnica formalnie przypadła Janowi dopiero po śmierci Jerzego tj. w 1553 r.
21
"...a wychowawcą jego synów był (...) Jan Hess". J. Hess był tylko nauczycielem najstarszego syna Karola I - Joachima. Działo się to w latach 1514-1518, wówczas w wieku odpowiednim do nauki był Joachim. Napisano o tym w monografii na s. 71.
21
W 1607 zostaje wydana (...) tzw. Agenda Została wydana w 1593 r. Monografia str. 86
21, 22, 23, 27
Podpisy pod zdjęciami są oderwane od treści broszury. Zamiast ogólnego podpisu typu "Dziedziniec zamku" (s. 21) można było umieścić podpis związany z treścią broszury np.: "Na zdjęciu widoczne skrzydło wschodnie i krużganki wybudowane w okresie rządów Karola II". W innym miejscu zamiast "Kościół zamkowy" (s. 22) podpisać np.: "Na zdjęciu widoczna kruchta, nad którą znajduje się pomieszczenie Biblioteki łańcuchowej". Wiadomo, że jedna ilustracja zastępuje 1000 słów, a właściwie podpisana, zwiększa tę ilość dwukrotnie.
22
Johanessa Sinapiusa

W tekście autor prawidłowo spolszcza wszystkie imiona (Jerzy, Karol itp.) natomiast w tym przypadku pozostawia niemieckie imię Sinapiusa. Dlaczego? Dodatkowo podaje je błędnie. Prawidłowo brzmi ono - Johannes (nie Johaness). Prawidłowy polski zapis nazwiska - Jan Sinapius. Szkoda, że tłumacz na j. czeski (s.18) dodatkowo błędnie podał imię Johanes. Szkoda, że jednocześnie literówka (jak sądzę) spowodowała błędny zapis nazwiska w postaci Sinapis. Czeski czytelnik może wysnuć błędne wnioski o wiedzy oleśniczan na temat historii księstwa. W literaturze czeskiej nazwisko Sinapiusa zapisują często jako Ján Sinapius-Horčička mladší Pod tym linkiem również powołują się na ilustrację z mojej strony. Tzn. że w Czechach jest ona znana.

22
"To właśnie on [Jan Podiebrad] ufundował kryptę w kościele Jana Chrzciciela dla rodziny książęcej" W "Genealogia Podiebradów" na s. 76 napisano, że w 1513 roku pochowano w krypcie księżniczkę Magdalenę. Czyli już wówczas istniała krypta. Ale wtedy Jan Podiebrad miał zaledwie 4 lata i nie mógł jej fundować. Zapewne prawdy o fundatorze dowiemy się, gdy wydrukowana będzie nowa książka o zabytkach, powstałych w okresie Podiebradów (czeka na sponsora).
22
"Z jego [Jana Podiebrada] inicjatywy powstały nagrobki jego małżonki Krystyny z Szydłowieckich i ..." Taki nagrobek [Krystyny z Szydłowieckich] nigdy nie powstał. Błędnie przepisano z monografii s.75.
24
Autor przepisał akapit dotyczący ambony ze strony 80. monografii oleśnickiej, jednak wprowadził w nim dwie zmiany, których następstwem są błędy w opisie ambony.

W literaturze poświęconej ambonie nie wspominano, że projekt ambony oparty jest na pomyśle księcia (jak w recenzowanym tekście). W monografii napisano tylko o udzielonych wskazówkach. Jest to istotna różnica dla każdego, kto pisze o ambonie.

Pominięcie słów "między innymi", zawartych w opisie ambony w monografii - zmienia opis ambony. Z tekstu broszury wynika, że na ambonie znajdują się tylko herby Piastów i Podiebradów. A tak nie jest. Ponadto tekst ten jest niezrozumiały ( "...a na brzegach aniołami z tarczami herbowymi Piastów i Podiebradów"). Wiadomo też, że herby są rozmieszczone w dwóch miejscach ambony.

Natomiast szkoda, że autor nie wprowadził poprawki do tekstu przepisanego z monografii "Sześcioboczny kosz oparty jest na figurze świętego Krzysztofa" Nie jest to prawdą - kosz oparty jest fizycznie (technicznie) na pniu drzewa.

25
"...podjął się dyrektor szkoły Melchior Eccard." M. Eccard był założycielem szkoły i superintendentem (monografia s. 83), czyli odpowiednikiem biskupa w Kościele katolickim.
25
"Liczba książek wynosiła w momencie założenia biblioteki ok. 550 książek" W momencie założenia, biblioteka liczyła kilka książek. 550 książek miała w momencie śmierci Karola II. Monografia s. 83. Szkoda, że nie wspomniano o bibliotece książęcej, jednej z największych na Śląsku.
25

Zdjęcie i podpis "Niezwykłym zabytkiem oleśnickim jest biblioteka łańcuchowa"

Nie jest to zdjęcie księgi z Biblioteki łańcuchowej z Oleśnicy.
Żadna księga oleśnicka (z łańcuchem) nie ma podobnych okuć. Łańcuchy ksiąg oleśnickich są inaczej wykonane. Łańcuchy ksiąg oleśnickich nie są mocowane w miejscu pokazanym na zdjęciu.

Powstaje pytanie - dlaczego w broszurze poświęconej Oleśnicy pokazano księgę nie związaną z naszą Biblioteką łańcuchową?

26
"W 1627 r. książę oleśnicki zostaje starostą generalnym śląska." Ta informacja dotyczy, o czym nie wspomniano, księcia na Bierutowie - Henryka Wacława. Z tytułu wynika, że broszura dotyczy jedynie Oleśnicy.
29
"...generał Wittenberg uderzając na miasto zniszczył bramy i mury miejskie." Dopiero po zajęciu miasta kazał rozebrać umocnienia miejskie i zasypać fosy.

Szkoda, że tajemnicą dla czytelników stały się nazwiska autorów zdjęć i nazwa drukarni. Mam również uwagi do bibliografii. Nie zauważyłem, aby w broszurze skorzystano z treści książki J. Drabiny. Życie codzienne w miastach śląskich, którą wymieniono w bibliografii. Natomiast pominięcie mojej strony www w bibliografii i drobnych osiągnięć w badaniu okresu Podiebradskiego (herby, monety, medale, podobizny Podiebradów oleśnickich, biblioteki, budowa zamku itp.), to oznaka zupełnej nieznajomości piśmiennictwa na temat historii naszego miasta. Nie uwzględniono również najnowszego wydawnictwa Śląsk - perła w Koronie Czeskiej/Slezsko - perla v České Koruně. Red. Andrzej Niedzielenko, Vit Vlnas, Praha 2006., którą każdy piszący o Oleśnicy Podiebradów winien znać.

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Ciekawostki (ponad 400 tematów)
Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku
Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy
Autorzy
Rysowali Oleśnicę Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy
Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels Wydawnictwa oleśnickie Recenzje
Bibliografia Linki Podziękowania Księga gości Dopisz się do księgi Zauważyli nas
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Interpelacje radnych Odeszli
Nowości
Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim