Bibliografia

NIżej zamieszczono spis publikacji dotyczących Oleśnicy. Zakres pozycji bibliograficznych jest na bieżąco uzupełniany. Ze względów technicznych i czasowych nie było możliwości zastosowania typowych zasad opisu bibliograficznego. Opis bibliograficzny jest najczęściej skanowany ze źródła w postaci "jak jest" i nie poprawiany. Nowe pozycje są dodawane do końca spisu.

Nieliczne zachowane źródła dotyczące Oleśnicy (księstwa) znajdują się w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu, w zespołach oznaczonych sygnaturami: Rep. 32, 33, 34 i 132 c, http://www.ap.wroc.pl/strony/zasob.htm oraz w archiwum kościelnym w Oleśnicy, które posiada akta parafialne i rachunki od XVII w., protokół odbudowy kościoła z 1907 r. oraz kronikę kościoła katolickiego od 1826.

Mrozowicz W., Wiszewski M. Oleśnica od czasów najdawniejszych po współczesność. Atut Wrocław 2006
Starzewska M. Oleśnica. Ossolineum. Wrocław. 1963
Oleśnica, Bierutów i okolice. Katalog zabytków sztuki w Polsce. PAN. Warszawa 1983
Tempski Z. Oleśnica - miasto wież i róż. Ossolineum. Wrocław. 1970
Oleśnica. Monografia miasta i okolic. red. Michalkiewicz Stanisław. Ossolineum. Wrocław. 1981
Przyłęcki M. Zamek w Oleśnicy. Wrocław. 1989
Przyłęcki M. Najcenniejsze zabytki Oleśnicy. Zapiski oleśnickie nr 2. 1995
Przyłęcki M. Odbudowa i rewaloryzacja Oleśnicy w latach 1955-1980 na tle problemów konserwatorskich zabytkowych miast Dolnego Śląska. Wyd. PKZ Warszawa 1985
Przyłęcki M. Mury obronne miast Dolnego Śląska. Wrocław 1966
Czerwiński Janusz, Mazurski Krzysztof R. Oleśnica i okolice. Ossolineum. Wrocław. 1985
Len R. Miasto znane i nieznane czyli oleśnicki rekonesans "śląskiego Robinsona". Wyd. PiMBP w Oleśnicy 1999
Głogowski S. Genealogia Podiebradów. Gliwice 1997.
Drabina J. Miasta śląskie w średniowieczu. wyd.Śląsk. Katowice.1887 r.
Jóźwiak (Helińska) M. Oleśnica w średniowieczu. Wrocław 1997 (praca magisterska)
Perzyński M. Dolnego Śląska skarby, osobliwości i cuda. Wrocław 2003 r.
Trzciński M. Miecz katowski, pręgierz, szubienica. Zabytki jurysdykcji karnej na Dolnym Śłąsku (XIII-XVIII w.)
Boras Z. Książęta Piastowscy Śląska.Wyd. Śląsk. Katowice 1974
Popiołek K. Śląskie dzieje. Warszawa-Kraków. 1981
Czerner R. Zabudowy rynków. Średniowieczne bloki śród rynkowe wybranych dużych miast Śląska. PWr.Wrocław 2002
Kaganiec M. Heraldyka Piastów Śląskich 1146-1707. Katowice 1992

Wawrzonowska Z. Uzbrojenie i ubiór rycerski piastów śląskich od XII do XIV w. Łódź. 1976
T. Dobrowolski, Sztuka na Śląsku, Katowice-Wrocław 1948
Dolny Śląsk, praca zbiorowa, Poznań 1948
Drukarstwo polskie na Dolnym Śląsku, Wrocław 1946
B. G u e r q u i n, Zamki śląskie, Warszawa 1957
Historia Śląska, praca zbiorowa pod red, K. Maleczyńskiego, t. l, cz. l, Wrocław 1960, cz. 2, Wrocław 1961
W. Dziewulski, Problem powstania rozplanowania Oleśnicy, rkps
M. Przyłęcki, Kalalog zabytków architektonicznych Oleśnicy, rkps
A. Mendykowa. Dzieje książki polskiej na Śląsku. Ossolineum Wrocław.1991
Historia Śląska. aut. M. Czaplński i in. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2002
J. Skibińska, Studium historyczno-architektoniczne zamku w Oleśnicy, Wrocław 1958, rkps
J. Skibińska, Studium historyczno-architektoniczne ratusza w Oleśnicy, Wrocław 1959, rkps
R. Szczepaniak, Monografia hisforyczno-gospodarcza miasta Oleśnicy, Wrocław 1950, rkps
M. Zlat, Brama Wrocławska w Oleśnicy, Wrocław 1955, rkps
Matwijowski K. Z nowożytnych dziejów Oleśnicy. Czasy i ludzie. Referat na sesje naukową z okazji 800 lecia Oleśnicy.
Ptak M.: Sądy prawa polskiego na tle organizacji wymiaru sprawiedliwości księstwa oleśnickiego XIV-XVIII w. / Marian Ptak. - Wroclaw: Wydaw. Uniw. Wrocł., 1988. - 120 S. Acta Universitatis Wratislaviensis ; 0946)
Lenczowski Franciszek. Ze studiów nad problemami miast śląskich do końca XIV w. Opole. Instytut Śląski 1965
Grott Bogumił Próba analizy stosunków narodowościowych wśród rycerstwa oleśnic kiego w latach 1312-1412 Wrocław PWN 1974 W. Acta Universitatis Wratislawiensis nr 195. Historia 23.
Pilch J. Zabytki architektury Dolnego Śląska. W-w. Ossolineum. 1978 r.
Regestry Śląskie. red Korta Wacław. W-w. Ossolineum 1975 (1-5 tomów).
Morelowski M. Fryderyk Werner i jego ilustrowana "Topografia śląska ..." W-wa. 1953
Ogrodziński W. Dzieje piśmiennictwa śląskiego. Katowice. 1946
Chanas R, Czerwiński J. Okolice Wrocławia W-wa. 1966
Turska-Straszewska J. Pomniki Piastów śląskich mówią. PWN. W-wa. 1947
Nieckula F., Domagała J. Język Polski na Dolnym Śląsku. DTSK. W-w. 1979
Barycz H. Ślązacy w polskiej kulturze umysłowej. W-w, W-wa. 1946
Szwagrzyk J.A. Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Wrocław 1990
Gorzkiewicz Halina. Wierny Bogu, Kościołowi i Oleśnicy. Ksiąz Infułat Franciszek Sudoł 1903-1990.Oleśnica. 2003
Pudełko J. Zagadnienie wielkości powierzchni średniowiecznych miast Śląska. Ossolineum. Wrocław 1967
Pięć wieków medalierstwa śląskiego. Wyd. Muzeum Śląskie w Gorlitz 1999 r. Tekst i zdjęcia F.P. Maercker
Historja Śląska. Od najdawniejszych czasów do roku 1400. T III. pod red. W. Semkowicza. Kraków 1936
Szoszew A., Hołyk A. Dzieje Trwardogóry w pismiennictwie polskim i niemieckim wydanym na Dolnym Śląsku. Twardogóra. 1993
Wieczorek A. J. Siedem wieków Twardogóry. Wrocław. 1993
Kulak T., Mrozowicz W. Syców i okolice od czasów najdawniejszych po współczesność.Wrocław-Syców. 2000
Kronika miasta Namysłowa. opr. Harjasz T. Namysłów. 1989
Wołów. Zarys monografii miasta. Pod red. Kościk E. Wyd. DTSK 2002

Mrozowicz W. Krypta wirtemberska w kościele zamkowym w Olesnicy. Wrocław-Olesnica 2004
Drożdżewska A. Życie muzyczne w Oleśnicy w XIX w. Praca magisterska. Wrocław 2004
Czechowicz B. Nagrobki późnogotyckie na Sląsku. Wyd. UWr. Wrocław 2003
Czechowicz B. Książęcy mecenat artstyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza. DIG. Warszawa 2005
Tomasz Dudziak, Marcin Dziedzic, Okolice Wrocławia. 12 tras pieszych dla każdego, Wrocław 1999
Dziedzic M, Zamki i pałace Wrocławia i okolic, Wrocław 2000
Dziedzic M. Pomniki publiczne w Oleśnicy do 1945 r. Kwartalnik Powiatu Oleśnickiego s. 30-45. nr 2. 2006
Werner F.B. Topographia Seu Compendium Silesiae . Pars II [...]. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Śląsk - perła w Koronie Czeskiej / Slezsko - perla v České Koruně. Trzy okresy świetności w relacjach artystycznych Śląska I Czech / Tři období rozkvětu uměleckých vztazhů Slezska a Čech , katalog wystawy w Muzeum Miedzi w Legnicy [Akademia Rycerska, 6 5 2006-8 10 2006] I w Národní galerie v Praze [Valdštejnská jízdárna, 17 11 2006-8 4 2007], red. Andrzej Niedzielenko, Vit Vlnas, Praha 2006 [ISBN 80-7035-336-8].

Oleśnica Brama Wrocławska. Inwentaryzacja. J. Rachwalski. Wrocław 1955. Vol. 1, 1 s., 8 rys.

Oleśnica Brama Wrocławska. Projekt techniczny. J. Burek. Wrocław 1955. Vol. 1, 2 s., 10 rys.

Oleśnica Brama Wrocławska. Rysunki robocze - detale. Z. Katała. Wrocław 1955. Vol., 7 rys.

Oleśnica Brama Wrocławska. Obliczenia statyczne. Z. Kotała. Wrocław 1955. Vol. 1, 9 s.


Wydawnictwa niemiecko-języczne znajdujące się w zbiorach Uniwersytetu Wrocławskiego, Ossolineum, Archiwum we Wrocławiu, bibliotek niemieckich i oleśnickich.

Sinapius J, Olsnographia, Lipsk. 1707
Sinapius J., Schlesischer Kuriositaten Vorstellung, darinner die anfehnlichen Geschlechter des Schlesischen Adels beschrieben werden, Leipzig, 1720.
L u t s c h H. Verzeichniss der Kunstdenkmaeler der Provinz Schlesien, t. 2, Breslau. 1933
Harald Schukraft. Die Grablegen des Hauses Wurttemberg. Stuttgart. Theiss. 1989
Bimler K. Die schlesischen massiven Wehrbauten, t. 3: Fuerstentum Oels Wohlau, Breslau. 1942
Landsberger F. Die Kanzel der Oelser Schlosskirche, "Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift. t. 10, Breslau 1933
Haeusler W. Geschichte der Fuerstenthums Oels bis zum Aussterben der Piastischen Herzogslinie, Breslau 1883
Haeusler W. Urkundensammlung zur Geschichte des Fuerstenthums Oels, Breslau. 1883
Renesse E. Fuehrer durch die Oelser ev. Kirchen, Oels. 1914

Bülow Ursula Maria von. "OELS wie wir es kannten mit Adressenverzeichnis 1935/36" 2 Auflage C 1986 by Goldammer-Verlag, Scheinfeld. ISBN 3-923511-02-7 Amtliches Adressbuch der Provinz Niederschlesien für Industrie, Handel, Gewerbe 1927. Verlag August Scherl, Deutsche Adressbuch-Gesellschaft m.b.h Breslau 1927
Schlesische Fürstenbilder des Mittelalters. Blatterbauer Theodor, Luchs Hermann. Red. Wyd. Eduard Trewendt Breslau 1872
Saurma-Jeltsch H. Wappenbuch der schlesiechen Städte und Städtel. Berlin 1870
Hupp O. Die Wappen und Siegel der deutschen Städte, Flecken und Dörfer. Frankfurt a/Main 1894


Bibliografia ze zbiorów biblioteki Ruhr University Bochum http://www.ruhr-uni-bochum.de/opitz/avanti/bse.html (należy wpisać Oels lub Olesnica)

Kunze, Klaus E.:
Das schlesische Dorf Kritschen "Oelßnischen Creyses" : Quellen und Darstellungen zur Ortsgeschichte / Klaus E. Kunze. - Expl. 72, Bearb.stand u.Druckdatum: 19. Febr. 2001 Uslar: Heikun, 2001. - 268 S. : zahlr. Ill. u. Kt. In Fraktur ISBN 3-933334-12-8

UNSER HEIMATORT POSTELWITZ KREIS
Unser Heimatort Postelwitz Kreis Oels/Schlesien : Geschichte und Geschichten / ges. und zsgetr. von Kurt Zimmer. - Hamburg: Selbstverl., 1998. - 173 S. : Ill., Kt.

KATALOG DER LEICHENPREDIGTEN UND
Katalog der Leichenpredigten und sonstiger Trauerschriften in der Bibliothek der Schloßkirche zu Oels / bearb. von Rudolf Lenz ... - Sigmaringen: Thorbecke, 1998. - XIII, 310 S. (Marburger Personalschriften-Forschung ; 20) ISBN 3-7995-4311-2

UNSER HEIMATORT POSTELWITZ, KREIS OELS,
Unser Heimatort Postelwitz, Kreis Oels, Schlesien : Geschichte und Geschichten / gesammelt u. zsgetragen von Kurt Zimmer. - Hamburg: Zimmer, 1998. - 173 S. : Ill., Kt

Bülow, Ursula Maria von:
Flucht und Vertreibung aus dem schlesischen Kreis Oels : eine Dokumentation /Ursula Maria von Bülow. - Würzburg: Goldammer-Verl., 1996. - 52 S. : Ill.
ISBN 3-923511-07-8

MUEHLWITZ KREIS OELS IN SCHLESIEN
Mühlwitz Kreis Oels in Schlesien : Mühlwitzer erinnern sich / hrsg.von Katharina Jarczyk geb. Stanke. - [2., veränd. Aufl.] Ludwigshafen/Rhein, 1995. - 174 S. : Ill., Kt

Raff, Gerhard:
Hie gut Wirtemberg allewege II : das Haus Württemberg von Herzog Friedrich I. bis Herzog Eberhard III. ; mit den Linien Stuttgart, Mömpelgard,
Weiltingen, Neuenstadt am Kocher, Neuenbürg und Oels in Schlesien / Gerhard Raff. - 2. Aufl Degerloch: [Dt. Verl.-Anst.], 1995. - XIX, 804 S. : Ill ISBN 3-421-06627-2

Bülow, Ursula M. von:
Der schlesische Kreis Oels : mit seinen Stadt- und Landgemeinden / Ursula M. von Bülow. - 3. Aufl. Würzburg: Goldammer-Verl., 1994.

30 JAHRE HEIMATGRUPPE OELS IN SCHLESIEN
30 Jahre Heimatgruppe Oels in Schlesien / Heimatgruppe Oels in Schlesien. - Düsseldorf, 1988. - 34 Bl. : Ill.

Rolle, Gustav R.:
Geschichte der Dörfer Domatschine und Sibyllenort, Kreis Oels in Schlesien / zsgest. von Gustav Robert Rolle. Erg. u. erw. von 1884 bis 1984 durch Hellmut Rolle. - Neuss, 1984. - 64 Bl. : Ill., Kt.

900 JAHRE HAUS WUERTTEMBERG
900 Jahre Haus Württemberg : Leben und Leistung für Land und Volk / hrsg. von Robert Uhland. - Stuttgart [u.a.]: Kohlhammer, 1984. - 791 S. : Ill., Kt.Literaturverz. S. 737 - 766 ISBN 3-17-008536-0

Kunze, Klaus E.:
Die Ahnen der Geschwister Kunze : gesammelte Familienchroniken unserer Vorfahren aus 5 Jahrhunderten / von Klaus Eckhard Kunze u. Klaus Dieter Kunze. - Köln [u.a.]
1. Geschichte unserer mittelschlesischen Vorfahren
1+ 1. Geschichte der Klein Ellguther, Kritschener, Schmarser,
Sechskieferner und Stabelwitzer Vorfahren meines Vaters Fritz Kunze aus Klein Ellguth, Kreis Oels sowie der Nachkommen seiner Vorfahren : nebst zahlreichen Dorfbeschreibungen / von Klaus Eckhard Kunze. - 1984. - VII,477 S. : Ill., Kt.

Seiler, Helmut:
Dorfchronik von Briese, Kreis Oels, Schlesien (Brzezinki, Polen) / Helmut Seiler. Überarb., erg. u. vervielfältigt durch Christian Heilmann. - Maschinenschriftl. vervielfältigt Zürich: Heilmann, 1976. - 203 Bl. : Ill., Kt

MITTELSCHLESIEN IN 144 BILDERN
Mittelschlesien in 144 Bildern : (aus den Kreisen Schweidnitz, Reichenbach, Frankenstein, Strehlen, Brieg, Ohlau, Breslau-Land, Neumarkt, Wohlau, Guhrau,Militsch, Groß Wartenberg, Namslau, Oels und Trebnitz) / hrsg. von Ernst Birke. - Leer (Ostfr.): Rautenberg, 1961. - [78] S. : Überw. Ill

KREIS OELS
Kreis Oels : mit Meßtischblatt-Begrenzungen und Meßtischblatt- Nummern ; in 2 Farben / Institut für Angewandte Geodäsie /
Außenstelle <Berlin, West>. - 1:100 000 Berlin, 1959. - 1 Kt., 58 x 55 cm, gefaltet

Bimler, Kurt:
Die schlesischen massiven Wehrbauten / von Kurt Bimler. - Breslau: Heydebrand, Fürstentum Oels-Wohlau, Kreis Oels, Gross Wartenberg, Trebnitz,Militsch, Wohlau. - [Papierkopie]. - 1942. - 100 S. : Ill., Kt

Rademacher, Julius: Predigergeschichte des Kirchenkreises Oels / auf Grund d. von Geppert hinterlassenen Materials bearb. von J. Rademacher. - Wohlau, 1935. - 30 S.(Predigergeschichten schlesischer Kirchenkreise ; 8,2)

BUCH DER STADT OELS IN SCHLESIEN
Das Buch der Stadt Oels in Schlesien / hrsg. vom Magistrat der Stadt Oels in Schlesien anläßlich des 675jährigen Stadtjubiläums. Bearb. vom Schlitzberger. - Berlin: Dt. Bibl, 1930. - 115 S. : zahlr. Ill., Kt NE: Das Buch der Stadt Oels in Schlesien

FUEHRER DURCH DIE OELSER EV[ANGELISCHEN]
Führer durch die Ölser ev[angelischen] Kirchen / im Namen d. Ausschusses d. Gemeindekirchenrats hrsg. von v. Renesse. - Oels: Grüneberger, 1914. - 32 S.

Hähnel, Georg:
Zur Geschichte der Schloßkirche und des kirchlichen Lebens im Herzogtum und in der Gemeinde Oels / von Georg Hähnel. - Oels, 1910. - 112 S. : Ill.

Schulenburg, Gebhard W. von der:
Die staatliche Stellung des Fürstentums Oels in seiner rechtsgeschichtlichen Entwicklung / Gebhard Werner v. der Schulenburg. - Oels, 1907. - XIV, 110 S.Hochschulschrift: Erlangen, Univ., Diss., 1907

Schulenburg, Werner von der:
Die Lehnsverhandlungen über das Fürstentum Oels : von 1742 - 1806 / nach d. Akten d. Geh. Staatsarchive zu Berlin und Braunschweig bearb. von Werner v. der Schulenburg. - Oels, 1906. - 45 S. Sonderabdr. aus d. Oelser Zeitung "Lokomotive an der Oder"

Haeusler, Wilhelm:
Geschichte des Fürstenthums Oels : bis zum Aussterben der piastischen Herzogslinie / von Wilhelm Haeusler. - [Microfilmausg.] Breslau: Max, 1883. - VIII, 487 S.

URKUNDENSAMMLUNG ZUR GESCHICHTE DES
Urkundensammlung zur Geschichte des Fürstenthums Oels : bis zum Aussterben der piastischen Herzogslinie / hrsg. von Wilhelm Haeusler. - [Papierkopie] Breslau: Max, 1883. - 192 S.

Bilke, Friedrich W.: Beschreibung des Kreises Oels / von Fr. Wilhelm Bilke. - [Papierkopie] Oels: Ludwig, [1874?]. - 60 S.

PROGRAMM ZUR FESTFEIER AM 100 JAEHRIGEN
Programm zur Festfeier am 100 jährigen Geburtstage Alexander v. Humboldt's : am 14. September 1869 in der Aula des Gymnasii zu Oels. - Oels: Ludwig, [1869]. - [2] Bl

Schulze, Hermann: Die Succession im Fürstenthum Oels beim Abgange der älteren Linie des Hauses Brandenburg / actenmäßig dargest. von Hermann Schulze. - Breslau: Korn, 1868. - VI, 40 S.

Roemer, Ferdinand:
Die fossile Fauna der silurischen Diluvial-Geschiebe von Sadewitz bei Oels in Nieder-Schlesien : eine palaeontologische Monographie / von Ferdinand Roemer. - Breslau: Nischkowsky, 1861. - XVI, 81 S, VIII Bl. : Ill

NEUESTE OLSNOGRAPHIE ODER: BESCHREIBUNG
Neueste Olsnographie oder: Beschreibung des Herzoglich-Braunschweigischen Fürstenthums Oels : nach seinem neuesten Zustande in Hinsicht auf Geographie, Statistik, Topographie und Geschichte / hrsg. von J. C. Görlitz. - Papierkopie] Breslau: Kohn, 1837. - IV, 192 S.

Weigel, Johann A. V.: Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen Herzogthums Schlesien / von Johann Adam Valentin Weigel. - Berlin: Himburg, Die Fürstenthümer Oels, Trachenberg, Neiße und Rattibor. - 1803. - VIII, 196 S.

Kroll, Samuel W.: De origine denominationis Oelse : urbis ductatus Silesiae Olsnensis primariae non slavis sed osis petenda / coniectatio historica Samuelis Wenceslai Kroll. - Lipsiae: Langenheim, 1735. - 24 S.

Hermann, Leonhard David: Maslographia oder Beschreibung des schlesischen Massel im Oelß-Bernstädtischen Fürstenthum mit seinen Schauwürdigkeiten Theils Unterschiedlichen so wohl .. / von Leonhard David Hermann. - [Breßlau]: [Gründer], [1711]. - 329 S. : Ill

MELCHOIR HEDLOFFS SONST
Melchoir Hedloffs sonst Schützen-Malcher genannt von Käntchen aus der Medziborischen Herrschafft gebürtig verübete und begangene Mord-Thaten : welche er mehrentheils mit 2 Schützen-Röhren und einem Säbel verrichtet ... und wie er in der Hoch-Fürstl. Residens-Stadt Oelße anno 1654 den 19. Jan seiner Arbeit nach den Lohn empfangen. - [Papierkopie] [S.l.], 1654. - 48 S.

MITTEILUNGSBLATT DER KAMERADSCHAFT 8.
Mitteilungsblatt der Kameradschaft 8. Reiter / Kameradschaft Achter Reiter. - [S.l.], 9.1960 - ; auch mit durchgehender Nr.-Zählung Nebentitel: Nachrichtenblatt / Kavallerie-Regiment 8 Oels i. Schl.

Eggel, Eberhard:
Der Sprachmeister Rüdenburg zu Oels in Schlesien / von Eberhard Eggel. - . - S. 241-244 In: Ostdeutsche Familienkunde, 1972, H. 4 ;

LOKOMOTIVE AN DER ODER
Lokomotive an der Oder : tägl. Zeitung für alle Stände ; Intelligenzblatt für die Städte Oels, Bernstadt, Juliusburg, Hundsfeld, Festenberg, Namslau, Ohlau, Kempen. - Oels 1862 - 1883 nachgewiesen [Bestand der UB:] 1918.

Kowalczyk, Günther: Groß Graben im Landkreis Oels, Schlesien / Günther Kowalczyk. - Siegburg: Selbstverl, 1. Geschichte und Geschichten. - 1989. - 129 S. 2. Fotokopien aus Akten des Staatsarchiv Breslau, Groß Graben betreffend. -1990. - 230 S.

OELSER HEIMATKREISBLATT
Oelser Heimatkreisblatt : Heimatzeitung für Stadt und Kreis Oels, Schlesien und die kreisangehörige Stadt Bernstadt ; Mitteilungsblatt der Heimatkreisvereinigung Oels. - Scheinfeld 1.1980 -[Bestand der UB:] 1.1980 - 24.2003,1

OELSER HEIMATBLATT
Oelser Heimatblatt : überparteiliche und unabhängige Heimatzeitung für die Stadt und den Landkreis Oels, Schlesien ; Nachrichten für Heimatvertriebene und Bekanntmachungen der Landsmannschaft Schlesien. - Reutlingen 1.1952,Aug. - 28.1979 = Nr. 1-326/327 [Bestand der UB:] 1.1952 - 28.1979

HEIMAT-KALENDER FUER DIE OESTLICHEN
Heimat-Kalender für die östlichen Grenzkreise Namslau, Groß-Wartenberg und Militsch und die Kreise Oels und Trebnitz : für das Jahr .. - Oels i. Schl: Heimatkalender-Verl. Rösch 3.1927 - 7.1931 nachgew, [Bestand der UB:] 3.1927; 5.1929 - 7.1931

Königliches Gymnasium zu Oels: Jahresbericht 1908/09 Direktor Leopold Reinhardt Ludwig, Oels, 1909 Der schlesische Kreis Oels mit seinen Stadt- und Landgemeinden Autorin: Ursula Maria von Bülow Würzburg 1988


Bibliografia z pracy magisterskiej Marzeny Jóźwiak-Helińskiej "Oleśnica w średniowieczu". Wrocław 1997


Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae, t. I, ed. K. Maleczyński, Wrocław 1956 i t. II, ed. K. Maleczyński, A. Skowrońska, Wrocław 1959; t. III, ed. K. Maleczyński, Wrocław 1964

Conradus de Leslawia, Chronica abbatum beatae Mariae Virgnis in Arena, wyd. G. Stenzel, SRS, t. II, Breslau 1839

Fuchs G., Relbrmations - u Kirchengeschichte des Furstenthums Oels, Breslau 1779, dok. 47

Haeusler W., Urkundensammlung żur Geschichte des Fuerstenthums Oels, Breslau 1883

Księga Henrykowska, wyd. R. Gródecki. Poznań 1949

Neuling H. Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiflungen bis zum Ausgange des Milttelalters. Breslau 1902

Regesten zur schlesischen Geschichte, wyd. C. Grunhagen /w:/ Codex Diplomaticus Silesiae. t. VII, cz. I. II. III, Breslau 1875, 1876. 1886

Sinapius J., Olsnographia oder eigentliche Beschreibung des oelssnischen Furstenthums in Niderschlesien, t. I - II. Lipsk 1707

Zimmerman F. A. . Beytrage zur Beschreybung von Schlesien. t. IV, Brieg 1785

Abraham W., Organizacja Kościoła w Polsce do połowy XII wieku. Poznań 1862

Balińska G., Rozwój miast śląskich w XII wieku na tle procesów urbanistycznych w Środkowej Europie, Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury i Techniki Politechniki Wrocławskiej 19, nr 15, 1981

Bimler K., Die schlesischen massiven Wehrbauten, t. 3: Fuerstentum Oels Wohlau, Breslau 1942

Bobowski K., Ziemia oleśnicka pod panowaniem książąt piastowskich, Acta Uniwersitatis Wratislawiensis. No 1442, Historia CIV, Wrocław 1993

Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1968

Buczek K., Miasta i targi na prawie polskim, Wrocław 1964

Cetwiński M., Kasztelanowie i Kasztelanie na Śląsku w XIII i XIV wieku, Acta Uniwersitatis Wratislawiensis . No 979, Historia XIX, Wrocław 1989

Czerwiński J., Mazurski K., Oleśnica i okolice. Wrocław 1985

Das Buch der Stadt Oels. pod red. E. Schlitzbergera, Berlin 1930

Demel J., Popiołek K., Miasta i miasteczka dolnośląskie. Warszawa 1961

Dola K., Dzieje Kościoła na Śląsku, cz. I, Średniowiecze, Nysa 1993

Drabina J., Miasta śląskie w średniowieczu. Katowice 1983

Drabina J., Życie codzienne w miastach śląskich w XIV i XV wieku, Opole 1991

Dziewulski W., Rozwój przestrzenny miasta Oleśnica, Wrocław 1955, rkps

Friedber M., Średniowieczne miasta śląskie i rola w nich czynnika polskiego /w:/ Oblicze Ziem Odzyskanych. Dolny Śląsk, t. II, Dzieje kultury, Warszawa 1948

Gródecki R., Dąbrowski J, Zachorowski S., Dzieje Polski Średniowiecznej, t. I, Kraków 1926

Gródecki R., Początki immunitetu w Polsce w XII - XIV wieku, Lwów 1930

Gródecki R., Targi w Polsce w okresie przed kolonizacją na prawie niemieckim. Sprawozdanie, PAN, t. 27, 1992, nr 4

Gębarowicz M., Architektura i rzeźba na Śląsku /w:/ Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400, pod red. W. Semkowicza, t. III. Kraków 1936

Gumowski M. , Pieczęcie Śląskie do końca XIV w. /w:/ Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400, pod red. W. Semkowicza, t. III, Kraków 1936

Gumowski M , Moneta na Śląsku /w:/ Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400, pod red. W. Semkowicza, t. III. Kraków 1936

Gerquin B., Zamki śląskie. Warszawa 1957

Grott B., Próba analizy stosunków narodowościowych wśród rycerstwa oleśnickiego w latach 1312 - 1412, Acta Uniwersitatis Wratislawiensis, No 624. Historia XXIII, Wrocław 1974

Haeusler W., Geschichte der Fuerstent hums Oels bis zum Aussterben der Piastischen Herzogslinie. Breslau 1883

Haisig M., Śląsk w monetach, medalach i pieczęciach. Warszawa 1995

Historia państwa i prawa Polski, pod red. J. Bardacha, t. I, Warszawa 1966

Hołubowicz W., Śląsk w epoce wspólnoty pierwotnej /w:/ Historia Śląska, red. K. Maleczyński, 1.1, cz. l, Wrocław 1960

Jasiński K., Rodowód Piastów śląskich, 1.1 - III, Wrocław 1973 - 1977

Jureczko A., Henryk III Biały. Książę Wrocławski 1247 - 1266. Kraków 1988

Kaczmarczyk Z., Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry, Poznań 1945

Kaczmarczyk Z., Początki miast polskich. Zagadnienia prawne /w:/ Czasopismo Prawno - historyczne, R - 13. 1961, z. 2

Kiersnowski R., Życie codzienne w miastach śląskich, Wrocław 1970

Koebner R., Das Problem der Slawischen Burgsiedlung und die Oppelner Augvabungen /w:/ Zeitschrift des Vereins fur Geschichte Schlesiens, 1931

Koebner R., Locatio, Zur Begriffsprache und Geschlchte der deutschen Kolonisation. Zeitschrift des Yercins fur Geschichte Schlesiens, 1929

Kokot St., Zabytki Oleśnicy, cz. I. II. Wrocław 1978

Kondracki J., Geografia fizyczna Polski, Warszawa 1978

Kozaczewski T., Rozplanowanie układu przestrzennego i rozwój miasta średniowiecznego, Wrocław 1973

Kozaczewski T., Wielkość i program budowy miasta średniowiecznego, Wrocław 1972

Labuda G., Ziemie zachodnie i północne w tysiącletniej historii Polski, Warszawa 1966

Lalik T., Geneza sieci miasteczek w Polsce średniowiecznej /w:/ Miasta doby feudalnej w Europie Środkowo-wschodniej. pod red. A.
Gieysztora. T. Rosłanowskiego, Warszawa 1976

Lenczowski F., Stosunki narodowościowe w miastach śląskich do końca XIV wieku w:/ Studia Historyczne, t. 19, 1976. z. 4

Lenczowski F., Ze studiów nad problematyką miast śląskich do końca XIV wieku. Opole 1965

Lenczowski F., Z rozważań nad lokacją miast śląskich /w:/ Mediaevalia w 50 rocznicę pracy naukowej J. Dąbrowskiego, Warszawa 1960 Lenczowski F., Z zagadnień ustrojowych miast śląskich w okresie XII - XIV wiek. \v:/ Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane R. Gródeckiemu. Warszawa 1960

Lodowski J., Dolny Śląsk na początku średniowiecza VI - X wiek. Podstawy osadnicze i gospodarcze. Wrocław 1933

Lutsch H., Verzeichniss der Kunstdenkmaeler der Provinz Schlesien, t. 2. Breslau 1933

Ładogórski T., Studia nad zaludnieniem Polski w XIV wieku, Wrocław 1958

Ławmiański H., Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich. Warszawa 1953

Maleczyński K., Kilka uwag nad procesem powstawania miejskich cechów na przykładzie miasta śląskich /w:/ Przegląd Historyczny, R. 48. 1957. s.643 - 654

Maleczyński K., Śląsk w epoce feudalnej /w:/ Historia Śląska red. K. Maleczyński. t. I. cz. 1. Wrocław 1960

Maleczyński K., Najstarsze targi w Polsce ich stosunek do miast przed kolonizacją na prawie niemieckim, Lwów 1926

Majewski K., Importy rzymskie na ziemiach słowiańskich, Wrocław 1949

Młynarska - Kaletynowa M., Rozwój sieci miejskiej na Śląsku na przełomie XII / XIII w. i w wieku XIII /w:/ Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 28, 1980. z.3, s.348 - 361

Miasta Polskie w Tysiącleciu, pod red. S. Pazyry, t. II, Wrocław 1965 - 1967

Nowakowa J., Rozmieszczenie komór celnych i przebieg dróg handlowych na Śląsku do końca XIV wieku, Wrocław 1951

Oleśnica, Monografia miasta i okolic, pod red. S. Michalkiewicza. Wrocław 1981

Oleśnica, Bierutów i okolice /w:/ Katalog Zabytków Sztuki, Seria Nowa, pod red. J. Pokory. M. Zlata, t. IV. Zeszyt l. Warszawa 1983

Piekarczyk S., Studia z dziejów miast polskich w XIII i XIV wieku. Warszawa 1955

Piwarlski K., Historia Śląska w zarysie, Katowice - Wrocław 1947

Plich J., Ratusze śląskie, województwo wrocławskie, Wrocław 1965

Plich J., Zabytki architektury Dolnego Śląska, Wrocław 1978

Przyłęcki M., Miejskie fortyfikacje średniowieczne na Dolnym Śląsku. Warszawa 1987

Przyłęcki M., Mury obronne miast Dolnego Śląska, Wrocław 1966

Przyłęcki M., Katalog zabytków architektury miasta Oleśnica, Wrocław 1955 rkps

Przyłęcki M., Odbudowa Starego Miasta w Oleśnicy w latach 1955 - 1974. praca doktorska napisana pod kierunkiem B. Gerąuina /w:/ Instytucie Historii Architektury, Techniki, Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1977. rkps

Przyłęcki M., Odbudowa i rewaloryzacja Oleśnicy w latach 1955 - 1980 na tle problemów konserwatorskich zabytkowych miast Dolnego Śląska. Warszawa 1985

Przyłęcki M., Zamek w Oleśnicy, Wrocław 1980

Przyłęcki M., Podstawowe wiadomości o zabytkach architektonicznych i założeniach urbanistycznych na Dolnym Śląsku, Wrocław 1976

Ptak M., Sądy prawa polskiego na tle organizacji wymiaru sprawiedliwości Księstwa oleśnickiego w XIV - XVIII w. , Acta Uniwersitatis Wratislawiensis, No 046, Prawo CL VII, Wrocław 1988

Ptaśnik J., Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Kraków 1934

Pudełko J., Próba pomiarowej metody badania planów niektórych miast średniowiecznych w oparciu o zagadnienie działki, /w:/ Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. 1964, z. l

Pudełko J., Rynki w planach miast Śląska /w:/ Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 1959, z. 4

Pudełko J., Zagadnienia wielkości powierzchni średniowiecznych miast Śląska. Wrocław 1976

Rospond St., Polskość Śląska w świetle języka. Warszawa 1948

Rospond St., Dzieje polszczyzny śląskiej, Katowice l959

Rospond St., Zabytki języka polskiego na Śląsku. Wrocław 1974

Rybandt S, O pobycie benedyktynów słowiańskich w Oleśnicy /w:/ ..Sobótka", R. 25, 1970, nr 4

Rabęcka - Brykczyńska J., Wolnice w miastach śląskich w XIV wieku /w:/ Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 1967, nr l

Samsonowicz H., Badania nad dziejami miast w Polsce /w:/ Kwartalnik Historyczny. 1965, nr l

Samsonowicz H., Życie miasta średniowiecznego. Warszawa 1970

Semkowicz W., Historyczno-geograficzne podstawy Śląska /w:/ Historia Śląska od czasów najdawniejszych do roku 1400, pod red. W. Semkowicza, t. L Kraków 1936

Silnicki T., Dzieje i ustrój kościoła katolickiego na Śląsku do końca XIV w. Warszawa 1953

Starzewska M., Oleśnica, Wrocław 1963

Starkel L., Geografia Polski, Środowisko Przyrodnicze. Warszawa 1991

Stuckatt Z. O., Zeitgeschichte der Stadte Schlesiens, Świdnica 1819

Sułkowski Z., Początki kościoła polskiego /w:/ Kościół w Polsce, t. I . Kraków 1969

Szczepaniak R., Monografia historyczno-gospodarcza miasta Oleśnicy, Wrocław 1955. rkps

Tempski Z , Oleśnica - miasto wież i róż, Wrocław 1970

Trojak B., Studium historyczne domów mieszczańskich w południowo-zachodnim bloku przyrynkowym w Oleśnicy, Wrocław 1984, rkps

Tymieniecki K., Kolonizacja a germanizacja Śląska w wiekach średnich. Katowice 1937

Tymieniecki K., Organizacja rzemiosła średniowiecznego a geneza miasta polskich /w:/ Studia wczesnośredniowieczne, t. 3, Warszawa, Wrocław 1955

Tymieniecki K., Zagadnienia początków miast w Polsce /w:/ Pisma wybrane. Warszawa 1956

Tymieniecki K., Polska w średniowieczu. Warszawa 1961

Tyszkiewicz L., Ze studiów nad osadnictwem wczesnofeudalnym na Śląsku /w:/ Sobótka, R. 12,1957

Wattenbach, Die Kongregation d. Schottenkloster in Deutschland. Zeitschrift tur Christ Archeologie u. Kunst, LIV, 1856

Wattenbach, Das Slavekloster in Ols, Zeitschrift des Sereins fur Geschichte Schlesien, t. III, 1856

Wędzik A., Benedyktyni na ziemiach słowiańskich /w:/ Słownik starożytności słowiańskich, t. I. Warszawa 1964

Wojciechowski Z., Najstarsze targi w Polsce, Lwów 1927

Wojciechowski Z., Państwo Polskie w wiekach średnich, Poznań 1933

Uhtehwoldt, Die Burgverfassung in Vorgeschichte und Geschichte Schlesiens, Breslau 1938

Urban W., Zarys dziejów diecezji wrocławskiej, Wrocław 1962

Zientara B., Przemiany społeczno - gospodarcze i przestrzenne miast w dobie lokacji /w:/ Miasta doby feudalnej w Europie środkowo-wschodniej. pod red. A. Gieysztora i T. Rosłanowskiego, Warszawa 1976

Zientara B., Działalność lokacyjna jako droga awansu społecznego w Europie Środkowej w XII - XIV wieku /w:/ „Sobótka", t. 36. 1981, nr l


Bibliografia ze strony internetowej http://www.gca.ch/Genealogie/Oels/Literatur.htm Autor: Christian Heilmann
Akta w archiwum miejskim Wrocławia http://www.ap.wroc.pl/strony/zasob.htm


Ciekawe informacje z Ossolineum http://oss.oss.wroc.pl/skarby/skarby2.htm
Piastowie (także Śląscy) http://www.piastowie.kei.pl/piast/ramki2.htm
Przykładowe akta lokacyjne miast krzyżackich http://www.warownia.pl/D-Bibl/Spisbib.htm
Krystyna Bartnik "Śląsk w zabytkach sztuki - Bystrzyca Kłodzka", Ossolineum. Wrocław. 1992
Inna bibliografia oleśnicka http://regesta-imperii.uni-giessen.de/guest-lit/alpha_r.php?d=62
Powiat Oleśnicki - http://www.territorial.de/ndschles/oels/oels.htm


Bibliografia oleśnicka zestawiona przez K. E. Kunze.Koeln@t-online.de (Klaus.E.Kunze)

Literatur über Oels (Stadt, Kreis und Fürstentum)

Johannes Sinapius, Olsnographia oder eigentliche Beschreibung des Oelßnischen Fürstenthums in Niederschlesien, Leipzig und Frankfurt 1707. -
Johannes Sinapius, Schlesischer Curiositäten Erste Vorstellung, Leipzig 1720.
Gottlieb Fuchs, Reformations- und Kirchengeschichte des Fürstenthums Oels, Breslau 1779. -
Friedrich Albert Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Band IV, Brieg 1785, S.207-308. -
Johann Adam Valentin Weigel, Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen Herzogthums Schlesien, Siebenter Theil, Die Fürstenthümer Oels, Trachenberg, Neiße und Rattibor, Berlin 1803. -
Statistisch-topographische Uebersicht des Departements der Königlich Preußischen Regierung zu Breslau, Breslau 1819, S. 210-213. -
Johann G. Knie und J. M. L. Melcher, Geographische Beschreibung von Schlesien preußischen Antheils, der Grafschaft Glatz und der preußischen Markgrafschaft Ober-Lausitz; Abtheilung III. Alphabetische, topographisch-statistische Uebersicht aller größern und kleinern Orte der Provinz Schlesien, Breslau 1830,
passim. -
Johann G. Knie, Neuester Zustand Schlesiens, Ein geographisch-statistisches Handbuch in gedrängter Kürze und aus Original-Quellen, Breslau 1836, S. 45-47. -
J. C. Görlitz, Neueste Olsnographie oder: Beschreibung des Herzoglich- Braunschweigischen Fürstenthums Oels, Breslau 1837. -
Johann G. Knie, Alphabetisch=statistisch=topographische Übersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuß. Provinz Schlesien, 2. Auflage Breslau 1845; passim. -
F. G. Eduard Anders, Statistik der Evangelischen Kirche in Schlesien, Glogau 1848, S. 197-220. -
F. G. Eduard Anders, Historische Statistik der Evangelischen Kirche in Schlesien nebst einer Kirchen-Charte, Verbesserte und vermehrte Ausgabe der Statistik der Evangel. Kirche in Schlesien (Glogau 1848), Breslau 1867, S. 290-321. -
Die Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Schlesien und ihre Bevölkerung, Berlin 1874, S. 16-27. -
Alphabetisches Verzeichniß der im Landgerichtsbezirk Oels belegenen Ortschaften, Oels 1880. -
Julius Rücker, Heimatskunde. Der Kreis Öls und das Wichtigste von der Provinz Schlesien; Leobschütz 1881. -
Wilhelm Haeusler, Geschichte des Fürstenthums Oels bis zum Aussterben der Piastischen Herzogslinie, Breslau 1883. -
Wilhelm Haeusler, Urkundensammlung zur Geschichte des Fürstenthums Oels bis zum Aussterben der Piastischen Herzogslinie, Breslau 1883. -
Gemeindelexikon für die Provinz Schlesien, Berlin 1887. -
Pfotenhauer, Der Adel des Fürstenthums Oels im 16. Jahrhundert; in: Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Band XXI, Breslau 1887, S. 318-368. -
Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Breslau, Lieferung IV, Fürstentum Oels, (bearb.) Hans Lutsch, Breslau 1889, S. 529 ff. -
Schlesisches Güter-Adreßbuch, 5. Ausgabe, Breslau 1894, S. 100-113. -
Ernst Werner, Geschichte des Königlichen Gymnasiums zu Oels, Oels 1894. -
Gemeindelexikon für die Provinz Schlesien, Berlin 1898, S. [?] -
Julius Rücker, Heimatkunde. Der Kreis Öls und das Wichtigste von der Provinz
Schlesien; Groß Strehlitz 1898. -
Schlesisches Güter-Adreßbuch, 7. Ausgabe, Breslau 1902, S. 115-129. -
Konrad Gusinde, Ueber Mundartengrenzen im Kreise Oels; in: Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde VI/12, Breslau 1904, S. 86-88. -
August Knorn, Heimatkunde des Kreises Öls, Glogau 1907. -
Gemeindelexikon für die Provinz Schlesien, Berlin 1908, S. 244-255. -
Georg Hähnel, Zur Geschichte der Schloßkirche und des kirchlichen Lebens im Herzogtum und in der Gemeinde Oels, Oels 1910. -
Schlesisches Ortschaftsverzeichnis, 9. Auflage, Breslau 1921, passim. -
Oelser Stadt- und Kreis-Adreßbuch für 1921, Oels 1921. -
Unser Seminar, Erinnerungsblätter an seine 50jährige Vergangenheit (1875-1925), Oels in Schlesien, Oels o. J. [1925]. -
Schlesisches Güter-Adreßbuch, 13. Ausgabe, Breslau 1926, S. 183-204. -
Die niederschlesische Ostmark und der Kreis Kreuzburg (Monographien deutscher Landschaften, Bd. I), (hrsg.) Erwin Stein, Berlin-Friedenau 1927, (Oels: S. 184-195). -
Führer durch die Stadt Oels und ihre Geschichte, Oels 1927. -
Schlesisches Ortschaftsverzeichnis, 11. Auflage, Breslau 1928, passim. -
Schlesisches Güter-Adreßbuch, 14. Ausgabe, Breslau 1930, S. 201-223. -
Das Buch der Stadt Oels in Schlesien, ed. Schlitzberger, Berlin-Spandau 1930. -
Ernst Messerschmidt, Olsnographia rediviva, Oels 1931. -
Heinrich Schönborn, Heimatbuch des Kreises Oels, Oels o. J. (1932), Heft 1+2. - Gemeindelexikon für den Freistaat Preußen, Band VI, Provinz Niederschlesien, Berlin 1933, 89-92. -
Einwohner-Verzeichnis für Stadt und Kreis Oels für 1933/34, Oels o.J. (1933). -
Julius Rademacher, Predigergeschichte des Kirchenkreises Oels, Breslau 1935. -
Schlesisches Güter-Adreßbuch, 15. Ausgabe, Breslau 1937, S. 182-201. -
Deutsches Städtebuch, Handbuch städtischer Geschichte, (hrsg.) Erich Keyser, Band I, Stuttgart u. Berlin 1939, S. 838-840. -
Handbuch der historischen Stätten, Schlesien, (ed.) Hugo Weczerka, Stuttgart 1977 (= Kröners Taschenausgabe, Bd. 316), 'Oels': S.368-373. -
Schlesien, Städte und Landschaften, Porträt einer Heimat, (hrsg.) Herbert Hupka, München u. Wien 1979; S.143-148: Oels. Eine schmucke Mittelstadt (von Reinhold Pilz). -
Ursula Maria von Bülow, Oels, wie wir es kannten, Scheinfeld 1985. -
Ursula Maria von Bülow, Der schlesische Kreis Oels mit seinen Stadt- und Landgemeinden, Würzburg 1988. -
Ursula Maria von Bülow, Flucht und Vertreibung aus dem schlesischen Kreis Oels, Würzburg 1996. -
Reichhaltiges Material findet sich in den noch vorhandenen Jahrgängen der
Zeitung 'Wochenblatt für das Fürstenthum Oels' (1834 bis vermutlich 1849/51), der Tageszeitung 'Lokomotive an der Oder' (1871, 1876, 1878, 1882 und 1883), des 'Oelser Kreisblattes' (1877 ff.), der 'Programme des Gymnasiums zu Oels' (1870 ff.) sowie der Monatszeitschriften 'Oelser Heimatblatt' Nr. 1-329 (August 1952
bis Dezember 1979) und 'Oelser Heimatkreisblatt' Nr. 1 ff. (ab Januar 1980).
Ferner in: Amtsblatt der [bis 1918: Königlichen] Regierung in Breslau, Breslau
(Jahrgänge 1845 ff.) sowie Kirchliches Amts-Blatt für den Geschäftsbereich des
Königlichen Consistoriums [ab 1919: evangelischen Konsistoriums] der Provinz
Schlesien, Breslau (Jahrgänge 1860 ff.). -
Klaus Eckhard Kunze und Klaus Dieter Kunze, Die Ahnen der Geschwister Kunze,
Gesammelte Familienchroniken unserer Vorfahren aus fünf Jahrhunderten, Köln und
Uslar 1980 ff.; hieraus Band I in zwei Teilbänden:
A) Klaus Eckhard Kunze, Geschichte unserer mittelschlesischen Vorfahren, Erster Teilband, Geschichte der Klein Ellguther, Kritschener, Schmarser, Sechskieferner und Stabelwitzer Vorfahren meines Vaters Fritz Kunze aus Klein Ellguth Kreis Oels sowie der Nachkommen seiner Vorfahren nebst zahlreichen Dorfbeschreibungen,
Köln 1984. -
B) Klaus Eckhard Kunze, Geschichte unserer mittelschlesischen Vorfahren, Zweiter Teilband, Geschichte der Klein Ellguther, Kritschener, Ludwigsdorfer, Minkener, Scheidelwitzer und Steindorfer Vorfahren meiner Mutter Käthe Linke aus Kritschen Kreis Oels sowie der Nachkommen ihrer Vorfahren nebst zahlreichen Dorfbeschreibungen, Köln 1987. -
Klaus E. Kunze, Das schlesische Dorf Klein Ellguth ?Oelßnischen Creyses'. Quellen und Darstellungen zur Ortsgeschichte, Köln 2000. -
Klaus E. Kunze, Das schlesische Dorf Kritschen ?Oelßnischen Creyses'. Quellen und Darstellungen zur Ortsgeschichte, Köln 2001. -
Die beiden letztgenannten Bücher sind vorhanden in folgenden zehn Büchereien:
ˇ Staatsbibliothek zu Berlin,
ˇ Gerhart-Hauptmann-Haus Düsseldorf,
ˇ Deutsche Bücherei Frankfurt,
ˇ Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen,
ˇ Niedersächsische Landesbibliothek Hannover,
ˇ Martin-Opitz-Bibliothek Herne
ˇ Deutsche Bücherei Leipzig,
ˇ Johann-Gottfried-Herder-Institut Marburg,
ˇ Bayerische Staatsbibliothek München,
ˇ Stiftung Kulturwerk Schlesien in Würzburg.

Z: http://archiver.rootsweb.com/th/read/DEU-SCHLESIEN/2002-05/1022160176

Ciekawe strony www:
bibliografia śląska: http://www.petruk.de/Forschung/Bibliographie/bibliographie.html
http://www.tacitus.nu/historical-atlas/regents/poland/silesia.htm
http://gw.geneanet.org/index.php3?b=hwember1&lang=pl;m=TT;sm=S;t=Herzog;p=von+Schlesien-%D6ls

Informacje z Kodeksu dyplomatycznego

Z Informacji Marka Włodarczyka

 1. Victor LOEWE. König Friedrich I. von Preußen und das Fürstentum Oels , in: ZVGSchlesien 50, 1916, S. 151-164
 2. Martin FEIST. Sylvius Nimrod, Herzog von Oels , in: ZVGSchlesien 52, 1918, S. 85-102
 3. Martin FEIST. Die Oelser Lehnsübertragung vom Jahre 1648 , in: ZVGSchlesien 50, 1916, S. 130-150
 4. Martin FEIST. Eleonore Charlotte, Herzogin von Oels , in: ZVGSchlesien 38, 1904, S. 110-154
 5. Martin FEIST. Festenberg in österreichischer Zeit , in: ZVGSchlesien 39, 1905, S. 245-278
 6. STÄSCHE. Die älteste Geschichte der Kirche zu Klein-Ellguth bei Öls , in: ZVGSchlesien 40, 1906, S. 284-301
 7. Konrad WUTKE , Studien zur älteren schlesischen Geschichte. 6. Zur Geschichte des Herzogs Konrad IV. Senior von Öls, Bischofs von Breslau , in: ZVGSchlesien 44, 1910, S. 248-252
 8. Wilhelm WATTENBACH , Das Slavenkloster in Oels, in: ZVGSchlesien 3, 1860, S. 206-208
 9. L. WIESNER. Zur Geschichte der Herzöge von Oels, Würtembergischer Linie, namentlich Karl Friedrichs von Oels und Karls von Bernstadt, in: ZVGSchlesien 4, 1862, S. 170-178
 10. Bernhard von RITTWITZ , Die Schaff im Oelsnischen, in: ZVGSchlesien 14, 1878, S. 528-531
 11. C. Adolph SCHIMMELPFENNIG , Herzog Karl I. von Münsterberg-Oels und seine Schwester Margaretha von Anhalt. Nach ungedruckten Briefen aus den Jahren 1503-1530 , in: ZVGSchlesien 18, 1884, S. 117-161
 12. Ewald WERNICKE ; Colmar G RÜNHAGEN , Archivalische Miscellen. 2. Eine Oelser Handschrift , in: ZVGSchlesien 20, 1886, S. 357
 13. Werner Ernst- Geschichte des Königlichen Gymnasium zu Oels. Oels 1894
 14. Schulze Hermann- Die Succesion im Fürstenthum Oels beim Abgange der ältern linie des Hauses Braunschweig. Breslau 1868
 15. Schulenburg Werner von der - Die statsrechtliche Stellung des Fürstentums Oels in seiner rechtsgeschichtlichen entwickelung. 2 Aufl. Oels 1908
 16. Schulenburg Werner von der - Die Lehnsverhandlung über das Fürstentum Oels vom 1742- 1806. Oels 1906
 17. Schlitzberger Ernst - Das Buch der Stadt Oels in Schlesien. Berlin 1930.
 18. Renesse Emil - Führen durch die Oelser Ev. Kirchen. Oels 1914
 19. Rademacher Julius - Predigergeschichte des Kirchenkreises Oels. Wohlau 1935.
 20. Zu der öffentlichen Prüfung aller klassen des Oelsnischen Gymnasium. Oels 1835
 21. Michaelis, Superintendent - Predigt am ersten Oster tage 1823 nach dem grossen Brande zu Oels. Oels 1823.
 22. Mueller Theodor- Der Fall Rappich und die Kronprinzen - Affäre in Oels. Breslau 1925
 23. Knorn A. - Heimatkunde des kreis Oels. Beilage zur Flenmingschen Schulkarte des Kreises Oels. Glogau 1907
 24. Kelsch Georg - Entwickelung, Stand und Blutlinien des Schwarzbunten Niederungsviehes in der kreises Namslau, Oels und Gross Wartenburg. B.M 1923
 25. Kallmann - Der Neubau der Volksschule zu Oels. Festschrift zur Einweihungsfeier am 17 März 1913. Oels 1913
 26. Hohenthal C.L. - Predigt bei der Einweihung des Denkmals, welches von dem Offizier - Corps des 3-ten Niederschl. Landwehr Regiments Nr. 50, Besatzungs - Bataillons Oels. Oels 1872
 27. Gunther C.F. - Einige Nachrichten zur Geschichte der Oelsnichen Buchdrucker und ihren Schriften. Oels 1804

Bibliografia wojskowa - http://www.historischer-bilderdienst.de/downloads/gesamtkatalog.pdf


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI

 

Schlesische Kern-Chronicke oder kurtze jedoch gründliche Geographisch-Historisch-und Politische Nachricht von dem Hertzogthum Schlesien [...] : Nebst Einer umständlichen Erzehlung von der Executions-Commission der Altranstädtischen Convention. Autor : Köhler, Johann David (1684-1755) Wydawca : Buggel, Johann Leonhard ; Seitz, Johann Andreas Miejsce wydania : Franckfurt ; Leipzig ; Nürnberg Data wydania : 1741

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10014425-2