Zasłużeni dla odbudowy i propagowania pamięci historycznej Oleśnicy

Prof. dr hab. Mirosław Przyłęcki
Honorowy Obywatel Miasta Oleśnicy


Prof. Mirosław Przyłęcki jest wyjątkowo zasłużoną postacią dla Oleśnicy. Dlatego nieprzypadkowo został udostojniony tytułem Honorowy Obywatel Miasta Oleśnicy. Będąc wojewódzkim konserwatorem zabytków w latach 1958 - 1973 nadzorował przebieg rewaloryzacji i odbudowy Oleśnicy, wspomagając i ukierunkowując rekonstrukcję jej zabytków. Pan profesor jest
autorem wielu prac naukowych, ale też i prac popularyzujących historię Oleśnicy - zamieszczanych w Panoramie Oleśnickiej oraz w wydawnictwach Towarzystwa Przyjaciół Oleśnicy. Trafiały one do świadomości wielu zwykłych mieszkańców Oleśnicy, a w szczególności młodzieży. W prezentowanej stronie internetowej umieszczono wiele informacji zaczerpniętych z prac prof. Mirosława Przyłęckiego, a niektóre tematy zostały prawie w całości (za zgodą autora) przeniesione na stronę WWW.


Książka o prof. M. Przyłęckim, autorstwa żony - Danieli Przyłęckiej, wydana we Wrocławiu w 2018 r.
Liczy 218 stron i opowiada o życiu M. Przyłeckiego i o pracy - zawiera kilkaset zdjęć i rysynków

Jak się dowiedziałem - prof. Mirosław Przyłęcki - Honorowy Obywatel Miasta Oleśnicy nie został zaproszony na obchody 750 rocznicy lokacji Oleśnicy przez Burmistrza Bronsia!!! Tekst pośmiertny.   Burmistrz Oleśnicy J. Bronś sprzeciwia się nazwaniu nowej ulicy imieniem M. Przyłęckiego.

Dr Maria Starzewska

Prof. UWr. dr hab. Wojciech Mrozowicz
Znawca i propagator historii Oleśnicy i miast ziemi oleśnickiej

Współautor monografii Sycowa - Syców i okolice od czasów najdawniejszych po współczesność -2000 r.
Autor książki - Krypta wirtemberska w kościele zamkowym w Oleśnicy 2004 r.
Współautor monografii Oleśnicy - Oleśnica od czasów najdawniejszych po współczesność 2006 r.
Współautor monografii Bierutowa - Kraina nad Widawą.
Bierutowskie dzieje od czasów najdawniejszych po współczesność - 2010
r.

Organizator (w ramach Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego) wspólnie z Biblioteką i Forum Kultury w Oleśnicy pierwszej międzynarodowej konferencji naukowej w historii Oleśnicy pt.
Czeska Historia Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego 6-8 kwiecień 2017 r.

Prof. W. Mrozowicz jest redaktorem pokonferencyjnego zbioru referatów wydanego przez Bibliotekę i Forum Kultury w Oleśnicy przy udziale Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego o analogicznej nazwie:
Czeska Historia Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego 2017 r.

Prof. W. Mrozowicz brał aktywny udział, wygłaszając referaty, w otwarciu wystaw wykonanych wspólnie przez Danutę Obrębską-Kubik i autora strony, poświęconych Podiebradom i Wirtembergom oleśnickim, zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

Również aktywnie uczestniczył w przygotowaniu wystawy poświęconej Muzyce Oleśnickiej w XVII w. zorganizowanej przez Bibliotekę i Forum Kultury w marcu 2016 r.

Prof. W. Mrozowicz na zlecenie Biblioteki i Forum Kultury był recenzentem naukowym mojej książki Zamek Książęcy w Oleśnicy. Od czasów piastowskich po współczesne. Dzięki temu moja popularno-naukowa książka stała się bardziej naukowa.

Prof. UWr. dr hab. Piotr Oszczanowski
Znawca i propagator historii Oleśnicy.
Autor książki Złoty medalion oprawiony czterema diamentami poświęconej dziełom rzeźbiarza Gerharda Hendrika z Amsterdamu. Jest ona monografią oleśnickich dzieł sztuki, które wykonał ten rzeźbiarz na terenie Oleśnicy - głównie jednego z najcenniejszych zabytków, którego posiadaniem szczyci się do dzisiaj Śląsk - ambony kościoła pw: św. Jana Ewangelisty w Oleśnicy. Także ważnym dziełem tego artysty jest dekoracja rzeźbiarska portalu przedbramia zamku oleśnickiego oraz kartuszy herbowych Księcia Karola II z Podiebradów i jego żon w zamku oleśnickim, a także płaskorzeźb w ratuszu. Książka propaguje najcenniejsze zabytki Oleśnicy i jednego z największych książąt oleśnickich Karola II z Podiebradów.

Prof. Piotr Oszczanowski brał czynny udział w rozpoznawaniu sarkofagów w otwartej do badań krypcie Podiebradów w bazylice mniejszej w Oleśnicy. Dokonał rozpoznania sarkofagu Karola II, jego drugiej żony i dzieci oraz z ledwie zachowanych blach - pozostałości sarkofagu pierwszej żony.

Prof. P. Oszcznowski brał aktywny udział, wygłaszając referaty, w otwarciu wystaw poświęconych Podiebradom i Wirtembergom oleśnickim wykonanych przez Danutę Obrębską-Kubik i autora strony, zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

Napisał Słowo wstępne do książki mojego autorstwa Podiebradowie w dziejach księstwa ziębicko-oleśnickiego 1495-1647 r. Był również krytycznym recenzentem tej książki podnosząc jej rangę naukową. Autor szczyci się tym, że prof. P. Oszczanowski umieścił na tej stronie ważne artykuły oraz uwagi i uzupełnienia do innych.

 

Prof. dr hab. Władysław Dynak
Społeczny Zarząd Odbudowy Zabytków
Biblioteka łańcuchowa

Inż. Stanisław Kokot
Życiorys i osiągnięcia
Wspomnienia z okresu 1939-46 r.
Zabytki Oleśnicy Cz. I
Zabytki Oleśnicy Cz II
Oleśnica i ziemia oleśnicka. Rys historyczny
Walki o Oleśnicę w 1945 roku
Kalendarium
Zapiski Oleśnickie nr 1 "Herb i barwy miasta" (nie zostały zeskanowane)
Propozycja nadania nazwy ulicy im. Stanisława Kokota
(niestety, nawet TPO, którego długoletnim przewodniczącym był S. Kokot nie chciała poprzeć tego wniosku. Jest to hańba)

Ksiądz Infułat Władysław Ozimek
proboszcz parafii
pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy


Wielu mieszkańcom Oleśnicy ks. Inf. Władysław Ozimek jawi się jako "kustosz" muzeum Piastów, Podiebradów i Wirtembergów, którym jest również były kościół zamkowy - obecnie bazylika mniejsza. Dzięki zapobiegliwości ks. W. Ozimka brak prawdziwego muzeum miejskiego rekompensuje częściowo bazylika mniejsza, zawierająca wspaniałe pamiątki po byłych książętach oleśnickich, szlachcie, mieszczanach i artystach. Dlatego odwiedziny tej świątyni służą także poznawaniu historii Oleśnicy i inicjowaniu lokalnego patriotyzmu.

Ks. W. Ozimek utrzymuje kościół i jego zabytki w dobrym stanie
Dzięki księdzu, pasjonacie historii bazyliki i Oleśnicy, zabytki są pod ciągłą opieką konserwatorów - podlegają renowacji i rekonstrukcji m.in.: ambona, obrazy, rzeźby, herby, płyty nagrobne, epitafia i wiele innych. Istotną zasługą księdza jest doprowadzenie do renowacji ksiąg z Biblioteki łańcuchowej oraz otwarcie krypty Wirtembergów (wykonanie w niej niezbędnych prac remontowo - budowlanych i porządkowych), a także krypty Podiebradów (uporządkowanie, rozpoznanie sarkofagów. poszukiwanie pozostałych krypt). Także dziełem księdza jest wykonanie renowacji organów Bazyliki przebiegającej w latach 2002-2012. Dzięki temu od 2005 r. odbywa się w Bazylice Miedzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej.

Każdy mieszkaniec miasta może być dumny z zachowanego w bazylice mniejszej dziedzictwa historycznego, będącego w stanie odpowiadającym współczesnym możliwościom konserwatorskim. Także zakończone ostatnio prace renowacyjne i rekonstrukcje, wykonane w kościele Św. Trójcy świadczą o dbałości o zachowanie istniejących tam zabytków i pokazują historię starań katolików w uzyskaniu własnej świątyni.

Ks. W. Ozimek promuje także historię kościoła (i Oleśnicy) poprzez wydawnictwa
W 2008 r. pojawiła się książka Parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy, napisana przez ks. W. Ozimka i ks. Z Jaroszka. Historię konserwacji kościołów opisano w książce Parafia św. Jana Apostoła w Oleśnicy. Konserwacja kościołów. Oleśnica 2009 r. Jest to praca zbiorowa pod redakcją ks. Ozimka.

Po otwarciu krypty Wirtembergów, z inspiracji ks. Ozimka stało się możliwe wydanie książki - Krypta Wirtemberska w Kościele Zamkowym w Oleśnicy, autorstwa Wojciecha Mrozowicza, wydana w 2004 r. Wydrukowanie jej było możliwe także dzięki dotacji Parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty.

W 2011 r. ks. Ozimek doprowadził do otwarcia krypty Podiebradów w celu jej naukowego zbadania i opisania. Trwają rozmowy na temat wydania książki o krypcie.

Ks. W. Ozimek umieszczał w bazylice wystawy prezentujące historię bazyliki, Oleśnicy i księstwa oleśnickiego.
W bazylice mniejszej w 2011 r. była pokazywana wystawa poświęcona książętom oleśnickim z rodu Wirtembergów.  Z części tej wystawy wykonano kopie i umieszczono na stałe w Kaplicy Wirtembergów w Bazylice , która także została przez księdza odnowiona i przystosowana do celów wystawienniczych.

W 2012 r. eksponowano przez kilka miesięcy w bazylice wystawę Pamięci Podiebradów. Dzięki temu wielu mieszkańców Oleśnicy mogło je zobaczyć. Świadczy to, że ks. Ozimek również w bazylice eksponuje wystawy poświęcone szeroko pojętej promocji miasta i byłego księstwa oleśnickiego. Obie wystawy nie mogły być pokazane w mieście rządzonym przez burmistrza J. Bronsia.

W 2013 r. została wydana przez ks. Ozimka książka Podiebradowie w dziejach księstwa ziębicko-oleśnickiego. 1495-1647, autorstwa M. Nienałtowskiego.

W 2014 r. została wydana książka o organach z bazyliki mniejszej pod redakcją ks. Ozimka

Ks. W. Ozimek jest przychylnie nastawiony do turystów
Mogą oni skorzystać z wydawanych przewodników opisujących historię i zabytki bazyliki mniejszej i kościoła Św. Trójcy. Latem bazylika mniejsza jest otwarta dla zwiedzających. Każdy może wejść i zrobić zdjęcia. Zorganizowanym wycieczkom jest udostępniana Biblioteka łańcuchowa (ks. Ozimek sam pokazuje XVI-XVII wieczne księgi) i kaplica Wirtembergów z pięknym tumbowym pomnikiem nagrobnym Jana Podiebrada i jego żony Krystyny Szydłowieckiej oraz sarkofagami książąt oleśnickich z rodu Wirtembergów, ich żon i dzieci.


Ks. Władysław Ozimek jako pierwszy został uhonorowany Nagrodą Oleśnicy

Ks. W. Ozimek także uczy oleśniczan poszanowania miejsc pochówku byłych niemieckich mieszkańców - przykładem jest utworzenie lapidarium ze starych płyt nagrobnych (zdjęcie autorstwa K. Dziedzica).

W 2017 r. doprowadził do umieszczenia zniszczonego po 1945 r. krzyżyka na mitrze książęcej zwieńczającej Kolumnę Złotych Godów.

W 2019 r. ks. W. Ozimek (będąć emerytem) stał się wydawcą książki Wirtembergowie. Ksiażęta na Oleśnicy, Bierutowie i Dobroszycach, autorstwa M. Nienałtowskiego. Jest to kontynuacja książki o Podiebradach (też wydanej przez ks. Ozimka w 2013 r.).

Zasługi ks. Ozimka są także doceniane przez władze państwowe.


Ksiądz Władysław Ozimek został uhonorowany odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Odznaczenie przyznał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a wręczył poseł K. M. Ujazdowski 18.09.2011 r.
Fot. z www.mojaolesnica.pl


Szóstego października 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia medalu Stulecia Odzyskania Niepodległości
księdzu infułatowi Władysławowi Ozimkowi. Medal w imieniu Prezydenta RP wręczył Wojewoda Wrocławski.
Fot. Krzysztof Dziedzic


Uwaga! Umieszczono tutaj nazwiska osób, z których medialnymi pracami mógł zapoznać się autor z gazet oleśnickich, wydawnictw książkowych, internetu i wystaw. Jest oczywiste, że powyższa lista powinna być dłuższa i osiągnięcia bardziej uszczegółowione. W miarę ukazywania się nowych informacji - lista będzie rozszerzana o nazwiska i osiągnięcia.


Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI