Prof. dr hab. inż. arch.
Mirosław Przyłęcki

Honorowy Obywatel Miasta Oleśnicy

Źródło: Polska Gazeta Wrocławska z 23.12.2011 r.
 

Wydz. Architektury Politechniki Wrocławskiej dypl. inż. arch. - 1953, dypl. mgr nauk technicznych - arch. 1955, dypl. dr nauk technicznych - 1976, dypl. dr hab. - 1991.
Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych - mianowanie na stanowisko docenta - 1990.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu - mianowanie. na stanowisko prof. nadzw. - 1992.

Przebieg pracy zawodowej
1953 - mł. projektant, 1953 - 58 st. projektant i kier. Zespołu w PP PKZ we Wrocławiu.
1958-73 Główny Wojewódzki Konserwator Zabytków w Prezydium WRN Wrocław.
1962 - staż naukowy (stypendium) w Centro del Restauro w Rzymie.
1970 - 74 członek Rady Nauk. Instytutu Historii Architektury Sztuki i Techniki PWr.
1970 - 74 st. projektant w UJA PAN Oddział Wrocław.
1973 - 87 dyr. ds. nauk. konserwatorskich.
1987 - 90 Gł. Specjalista Oddziału Wrocławskiego PP PKZ.
1981- 92 PWSSP we Wrocławiu (docent, kier. Zakładu Ochrony i Konserwacji Zabytków).
1991 - 94 prof. nadzw. i kier. Studium Konserwacji Detalu Arch. w Oddz Zamiejscowym w Nysie - Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.
1991 - 1993 - gł. proj. w PPU "Silarte " we Wrocławiu.
1995 - gł. proj. "Pro Urbi"- Wrocław.
Od 1995r. i obecnie wykładowca na Studium Podyplomowym Ochrona Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Od 2002 r. wykładowca w Instytucie Architektury Krajobrazu AR we Wrocławiu.

Praca w fachowych zespołach zawodowych
Przewodniczący Rady Ochrony Dóbr Kultury woj. wrocławskiego (1995 - 73), członek Rad j. w. m. Wrocławia (1957-75), woj. wałbrzyskiego (1975 - 95) i legnickiego (1975 - 95).
Sekretarz naukowy polsko-słowackiej komisji Nadzoru Restauracji Katedry w Kosicach (1985 - 89).
Przewodniczący Sekcji Polskiej ds. urbanistyki Międzynarodowej Grupy Roboczej Ochrony Zabytków (1980 - 89).
Szef-Koordynator zespołu ds. usuwania skutków powodzi w zabytkach woj. wrocławskiego (1997 - 98).

Najważniejsze osiągnięcia zawodowe
Ok. 200 projektów arch., urb., wnętrz, wystroju plast, i rzeźb (m. in. rekonstrukcja ratusza w Wołowie, rekonstrukcja baszty "Niedźwiadka" i części murów obronnych Wrocławia, baszt i murów obronnych w Środzie Śl., Dom Pielgrzyma na Górze Św Anny, Domu Pomocy Społecznej w Luwikowicach Kłodzkich, budowy kościołów w Zebrzydowej, Jeleniej Górze - Zabobrzu i Polkowicach, Domu Zakonnego z kaplicą SS Franciszkanek we Wrocławiu.

Dziewięć projektów wynalazczych i racjonalizatorskich. Liczne ekspertyzy i opinie naukowo- techniczne. Ponad 50 koreferatów i recenzji. Liczne badania architektoniczne-konserwatorskie, studia historyczno-urbanistyczne i historyczno-architektoniczne. Liczne nadzory autorskie, techniczne i konserwatorskie.

Kierownictwo prac nad restauracją Panoramy Racławickiej we Wrocławiu. I inne.

Nadzory naukowe m. in. nad pracami konserwatorskimi PP PKZ m. in. w Poczdamie, Tallinie i Koszycach.

Około 300 publikacji naukowych i popularnonaukowych na temat historii architektury, urbanistyki, ochrony i konserwacji zabytków, architektury krajobrazu, budownictwa obronnego i współczesnych zagadnień architektonicznych i urbanistycznych, m. in.:

"Miejskie fortyfikacje średniowieczne na Dolnym Śląsku. Ochrona, konserwacja i ekspozycja 1950-1990" (1997),
"Ewolucja form architektonicznych" (1991),
"Budowle i Zespoły Obronne na Dolnym Śląsku" (1998),
"Zabytki w Trwałej Ruinie"( 2001),
"Wielonarodowe dziedzictwo kulturowe na Dolnym Śląsku i jego ochrona po 1945 r." (2002),
"Zarys dziejów urbanistyki i ruralistyki" (2003).

Uczestnictwo w konkursach:
1. Proj. Lednickiego Parku Krajobrazowego opr. w zespole w 1996r.
2. Proj. na zabudowę rejonu m. Sobótki - 1992 opr. w zespole.

 

Krzyże Oficerski i Kawalerski OOP, Srebrny Krzyż Zasługi, Medale 30-lecia i 40-lecia PRL, Medal KEN, Brązowy Medal "Du Souvenir de la Deportation NN"
(Francja), Srebrny Medal "Yettern von Wahlstatt" (Niemcy). Odznaki: Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony Działacz Turystyki, Złota i Srebrna Odznaka za opiekę nad Zabytkami, Budowniczego Wrocławia, Budowniczego Zamku Królewskiego w Warszawie, Konserwatora Panoramy Racławickiej (Nr l). Złota Odznaka Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Srebrne Odznaki SARP i TUP, Odznaki Zasłużonemu dla województwa wrocławskiego, Zasłużonemu dla m. Wrocławia i woj. wrocławskiego i inne.

Nagroda m. Legnica ( 1970), nagrody Generalnego Konserwatora Zabytków (1961 i 1977), Nagrody Ministra Kultury i Sztuk i (1983, 1985)
I Nagroda Z. G. DTSK za najlepszą pracę doktorską - 1977, nagroda Z. G. SKZ za publikacje indywidualne - 1987. Wyróżnienie Generalnego Konseratora Zabytków za publikacje indywidualne - 1977. Nagroda Z. G. SKZ za publikacje indywidualne - 1999.
Wyróżnienie Min. Spr. Wewn. i Administracji za publ. indywid.- 1999. Nagroda specjalna za najlepszą książkę akademicką - konkurs "Atena 2001" (opr. zesp.).

Inne informacje
członek SARP od 1953 r., w latach 1958- 63 sekretarz, a w latach 1963-68 viceprezes Z. O. we Wrocławiu. Wieokrotnie delegat na Walny Zjazd, członek Sądu Koleżeńskiego , Komisji Rewizyjnej, komisji kwalifikacyjnej i Kolegium Sędziów Konkursowych. Członek - założyciel Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS od 1965r. Członek TUP, SKZ, Izba Architektoniczna, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, Die Kunstlergilde/Esslingen, Towarzystwo Polska - Saksonia i inne.

Niektóre opracowania związane z Oleśnicą

Temat dysertacji doktorskiej "Odbudowa Starego Miasta w Oleśnicy w latach 1955-1974 r.". Jej promotorem był prof. dr Bohdan Guerquin /+1979/,
a recenzentami prof. dr hab. Wojciech Kalinowski i prof. dr hab. Jerzy Rozpędowski. Praca była przedstawiona i obroniona w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej 18 czerwca 1977 r.

1 marca 1979 roku jury konkursu na prace magisterskie i doktorskie organizowanego przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe i Zarząd RegionalnyDolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego we Wrocławiu pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Trzynadlowskiego przyznało tej rozprawie pierwszą nagrodę "uznając jej wartość badawczą i poważne znaczenie społeczne" /cytat z orzeczenia Jury/.

Opracowania, które autor wykonał indywidualnie, bądź w zespołach autorskich:

1/ Analiza układu urbanistycznego i katalog zabytków architektonicznych, opracowane w roku 1955 w ramach Studium Historyczno-Urbanistycznego Pracowni Konserwatorskiej Zabytków we Wrocławiu. Oryginały /tekst i plansza w skali 1 :10OO/ w archiwum Pracowni Konserwatorskiej Zabytków we Wrocławiu, w archiwum Pracowni Urbanistycznej przy Wydziale Budownictwa Urbanistyki i Architektury Prezydium WRN we Wrocławiu, oraz w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

2/ Wytyczne konserwatorskie do projektu planu ogólnego, opracowanie indywidualne w ramach Studium Historyczno-Urbanistycznego Pracowni Konserwacji Zabytków we Wrocławiu. Tekst i plansza w skali 1 :1OOO.

3/ Dokumentacja rozbiórkowo-porządkowa obszaru Starego Miasta w Oleśnicy, wykonana w roku 1956-w zespole urbanistycznym PKZ pod
kierownictwem autora i w dużej mierze przez niego osobiście przy współpracy M. Ostrowskiej i Z. Mainowskiego. Tekst i plansza w skali 1 :1000.

4/ Inwentaryzacje pomiarowe resztek elewacji budynków przy Rynku nr 5-55. Współpraca Z. Malinowski. Opracowanie w PP Pracownie Konserwacji Zabytków we Wrocławiu w 1956 r.

5/ Konsultacje opracowania planu ogólnego porządkowania miasta, wykonanego w r. 1958 w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w zespole arch. Zofii Szozesnowicz-Solowij. Opracowanie obejmowało m.in. obszar śródmieścia w skali 1:100O.

6/ Opracowywanie, względnie ustalanie wytycznych konserwatorskich do wszystkich zgłaszanych Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków programów i projektów porządkowania, odbudowy, przebudowy i rewaloryzacji zespołu staromiejskiego w latach 1958 1972.
Akceptacja projektów na stanowisku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

7/ Konsultacja szczegółowa projektu zabudowy zachodniej części starego miasta, wykonanego w "Miastoprojekoie" krakowskim w zespole inż. inż A. Marona i A. Oregorewicza w latach 1961-1962.

8/ Konsultacja szczegółowa "Projektu koncepcyjnego porządkowania miasta" opracowanego w r. 1969 w zespole arch. V. Kiełczewskiego w PSP we Wrocławiu.

9/ Ustalenia szczegółowe form odbudowy:
- Dom Wdów po Pastorach /ul. Roosevelta i Matejki/. Projekt opracowany w zespole PKZ we Wrocławiu.
- Kościół parafialny św. Jana /zamkowy/. Ustalenie zakresu remontu w lataoh 1971-1972.
- Kościół parafialny NP Marii i św. Jerzego. Ustalenia zakresu prac zabezpieczających w 1957 r. oraz szczegółowy program prac restauratorskich z lat 1970-1972.
- Kościół sw. Trójcy. Ustalenia i nadzór osobisty nad pracami prowadzonymi przez BRK w r. 1958 oraz nad następną fazą prac w latach 1960-1962.
- Miejskie mury obronne - szczegółowe ustalenia zakresu prac restauratorskioh w trakcie inspekcji konserwatorskich we wszystkich okresach prac.
- Zamek - konsultacje projektów adaptacji /projektant B. Pater w WBP Wrocław/ oraz przewodniczenie komisjom odbiorców poszczególnych etapów prac, do roku 1975 włącznie.

Ponadto:
1/ "Historia i zabytki Oleśnicy" - referat wygłoszony na zaproszenie Prezydium MRN w 1967 roku.

2/ "Odbudowa zabytków Oleśnicy po II wojnie światowej" - referat wygłoszony na sesji popularne-naukowej w Oleśnicy w 1969 roku.

3/ Omówienie odbudowy zabytków Oleśnicy i powiatu oleśnickiego - w pracy zbiorczej p.t. "Prace konserwatorskie na terenie województwa wrocławskiego w latach 1995-1968". Wyd, Ossolineum Wrocław 1970 r.

4/ Materiały rysunkowe do makiety starego miasta w Oleśnicy, wykonanej dla muzeum archeologicznego w latach 1970-1971 przez J. Pilcha i G. Kocha /stan w XVIII wieku/.

5/ Materiały rysunkowe obrazujące rozwój przestrzenny Oleśnicy od XIII do XX wieku - dla celów wystawienniczych muzeum w Oleśnicy.

6/ "Oleśnica - w opr. zbiorowym pod red. W. Kalinowsklego "Ochrona zabytków i zespołów zabytkowych w Polsce", wyd. z okazji Kongresu UA w Warszawie w 1981 r.

7/ "Problemy konserwatorskie i estetyczne rewaloryzacji Starego Miasta w Oleśnicy" - referat na posiedzeniu Komisji Historii Sztuki Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego we Wrocławiu w dn. 16.VI.1980 r. Streszczenie publ. w "Sprawozdaniach WTN za r. 1980".

8/ "Zamek w Oleśnicy" - książka wydana przez Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne we Wrocławiu. 1980.

Powyższy tekst otrzymałem w 2006 r. osobiście od prof. Mirosława Przyłęckiego, który był recenzentem naszej (Marek Nienałtowski i Zbigniew Podurgiel) pierwszej kolorowej książeczki o zamku oleśnickim.

In memoriam


 

Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI